{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

Regulamin Sklepu

Niniejszy dokument określa ogólne zasady i warunki sprzedaży na stronie www.pl.gant.com (dalej jako “E-Sklep”), której właścicielem i administratorem jest Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 5272725346, REGON: 360192638, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000530331, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 325 000,00 złotych; e-mail: : info@pl.gant.com, (dalej jako “Gant Polska”)


Artykuł 1 – Definicje


O ile nie określono inaczej, terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie będącym niniejszym dokumentem.


Gant Polska – Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 7010341947, REGON: 146127374, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419724, o kapitale zakładowym w kwocie 13.038.100,00 złotych.


Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt.


Dostawa – czynność faktyczna, która polega na dostarczeniu Klientowi przez Gant Polska, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.


Dostawca - podmiot świadczący usługi dostawy, z którym współpracuje Gant Polska w zakresie Dostawy Towarów tj. General Logistic System Poland Sp. z o.o z siedzibą w Komornikach (62-052), ul. Tęczowa 10 Głuchowo, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000005009 NIP: 7851561831, kapitał zakładowy: 16 311 638,00 złotych.


Hasło – sekwencja znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w E-Sklepie, w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta utworzonego w E-Sklepie.


Klient – podmiot, z którym może być zawarta Umowa Sprzedaży i/lub na rzecz, której mogą być zgodnie z prawem i niniejszym Regulaminem świadczone usługi elektroniczne.


Konto Klienta – specjalne konto utworzone przez Gant Polska dla każdego Klienta, który dokonał rejestracji w E-Sklepie a także zawarł umowę na świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta przez Gant Polska.


Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego.


Login – to adres e-mail Klienta stanowiący indywidualne oznaczenie Klienta, utworzone przez niego, składające się z sekwencji znaków literowych, cyfrowych lub innych wymaganych wraz z Hasłem w celu utworzenia Konta Klienta w E-Sklepie.


Regulamin – niniejszy dokument.


Rejestracja – czynność faktyczna opisaną w Regulaminie, dokonana przez Klienta w celu korzystania przez niego ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w E-Sklepie.


Towar – produkt oferowany przez Gant Polska za pośrednictwem E-Sklepu, który może być nabyty przez Klienta w ramach Umowy Sprzedaży.


Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Klienta i Gant Polska na podstawie warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.


Artykuł 2 – Zasady funkcjonowania E-Sklepu


Niniejszy Regulamin ustala zasady zawierania Umowy Sprzedaży za pośrednictwem E-Sklepu, pod adresem: www.pl.gant.com. Zamówienia są akceptowane przez www. : www.pl.gant.com.


Wyłączne prawo do prowadzenia E-Sklepu należy do Gant Polska.


Wszelkie prawa do E-Sklepu w tym do nazwy E-Sklepu, domeny, wzoru i/lub ogólnego wyglądu strony www. : www.pl.gant.com jak również wszelkie typy informacji, obrazów, marki Gant i innychmarek oferowanych w E-Sklepie w tym majątkowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej należą do Gant Polska. Materiały użyte w E-Sklepie w tym kody czy oprogramowanie nie mogą być zmieniane, kopiowane, reprodukowane, publikowane, instalowane na innym komputerze, wysyłane pocztą, transmitowane, prezentowane lub dystrybuowane bez uprzedniej zgody Gant Polska lub bez ujawnienia ich źródła. Wszelkie opisane wyżej prawa do E-Sklepu mogą być użyte jedynie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.


Korzystanie z E-Sklepu jest możliwe pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:


korzysta z przeglądarki internetowej z obsługą Java Script: Internet Explorer (version 8.0 or higher), Mozilla Firefox (version 22 or higher) or Google Chrome (version 27 or higher),


posiada minimalną rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli oraz posiada konto e-mail oraz dostęp do sieci Internet.


Obrazy prezentowane w E-Sklepie jak również inne formy wizualizacji i prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości, mają jedynie charakter informacyjny.


Kontakt przez E-Sklep jest możliwy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem adresu e-mail (info@pl.gant.com) lub w Dni robocze pod numerem telefonu (+48 947 213 892) w godzinach od 8.00 do 16.00. Klient może kontaktować się z E-Sklepem przez e-mail lub używając formularza kontaktowego dostępnego w E-Sklepie pod adresem https://www.pl.gant.com/kontakt .


Zamawianie Towarów dostępnych w E-Sklepie przez internet jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestrowego dostępnego w E-Sklepie (Zakupy z Rejestracją) lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiającychsfinalizowanie umowy (Zakupu bez Rejestracji).


Zakazane jest zamieszczanie nielegalnych treści przez Klienta i używanie E-Sklepu lub elektronicznych usług świadczonych przez Gant Polska w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi praktykami lub w sposób naruszający prawa osób trzecich.


Informacje zamieszczane w E-Sklepie nie stanowią oferty Gant Polska w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.


Artykuł 3 – Zakupy z Rejestracją


Klient może założyć swoje Konto Klienta. W celu założenia takiego Konta Klienta, Klient musi dokonać darmowej Rejestracji.


W celu dokonania rejestracji niezbędne jest przeczytanie i zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez E-Sklep, jak również wypełnienie formularza rejestracyjnego Gant Polska dostępnego w E-Sklepie i przesłanie kompletnego formularza przez e-mail do Gant Polska poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu.Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.


Po złożeniu kompletnego formularza rejestracyjnego, na adres e-mail Klienta podany na formularzu rejestracyjnym, zostanie wysłany link aktywacyjny. Po kliknięciu na link aktywacyjny Klient będzie przekierowany nas stronę logowania w E-Sklepie. W tym momencie zawierana jest umowa na świadczenie usług elektronicznych w zakresie prowadzenia Konta Klienta. Oznacza to, że Klient otrzyma dostęp do Konta Klienta i prawo do modyfikowania danych podanych podczas Rejestracji, z wyłączeniem prawa do modyfikowania Loginu.


Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. W tym przypadku Gant Polska wskaże cel gromadzenia danych osobowych Klienta, jak również znanych lub przewidywanych przez Gant Polska odbiorcach tych danych.


Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Gant Polska umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wypełnienie odpowiedniego oświadczenia przez Klienta. Oświadczenie może być wysłane na adres Gant Polska, za pośrednictwem e-mail.


Artykuł 4 – Składanie zamówień


Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jednakże zamówienia są realizowane w Dni robocze pomiędzy godziną 10.00 a 14.00. Zamówienia złożone w Dni roboczedo godziny 14.00 są realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone w Dni robocze po godzinie 14.00 oraz w dni inne niż Dni robocze będą przetwarzane następnego Dnia roboczego.


Złożenie zamówienia jest traktowane jako kierowanie przez Klienta do Gant Polska oferty na zawarcie Umowy Sprzedaży Towaru opisanego w zamówieniu.


Składanie zamówienia poprzez rejestrację (Zakupy z Rejestracją) oznacza, że Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do E-Sklepu, poprzez dodanie Towaru do koszyka i wskazanie metody płatności i Dostawy oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli o jej wystawienie zawnioskował, jak również ewentualnych uwag do zamówienia, dotyczących adresu dostawy. Przez dokonaniem zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Towary, Dostawie jak również o ewentualnych dodatkowych kosztach, jakie Klient jest zobowiązany ponieść na podstawie Umowy Sprzedaży. W sytuacji dokonywania Zakupów z Rejestracją Klient uzyskuje również dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach z E-Sklepu.


Składanie zamówienia bez rejestracji (Zakupu bez Rejestracji) oznacza, że Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru do koszyka i zaznacza opcję “Zamów” wskazując metodę 


płatności, Dostawy oraz innych niezbędnych danych do zawarcia umowy, takich jak: imię, datę urodzenia, płeć, numer telefonu, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli zostało złożone takie żądanie, jak również ewentualne uwagi do zamówienia, dotyczące adresu dostawy. W przypadku dokonywania Zakupów bez Rejestracji, Klient jest obowiązany przeczytać i zaakceptować Regulamin E-Sklepu, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Po dokonaniu zamówienia, Gant Polska prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zamówienia.


Proces zamówienia kończy się zarówno dla Zakupu z Rejestracją jak i Zakupu bez Rejestracji z chwilą zaznaczenia opcji „Potwierdź zamówienie i zapłać”. Ta czynność potwierdza złożenie zamówienia.


Następnie Klient na adres e-mail podany uprzednio w formularzu rejestracyjnym w E-Sklepie (Zakupy z Rejestracją) albo podczas składania zamówienia (Zakupy bez Rejestracji) otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z treścią niniejszego Regulaminu, a w następnej kolejności zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Gant Polska o przyjęciu oferty, o której mowa w Artykule 4 ust. 3 i4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.


Dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek Devanlay lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwis PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.


Po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie i zapłać”, oraz po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient jest przekierowywany do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.


Zarówno w przypadku Zakupów z Rejestracją jak i Zakupów bez Rejestracji, po zawarciu Umowy Sprzedaży, Gant Polska potwierdza Klientowi jej warunki, wysyłając je na adres e-mail Klienta wskazany przez Klienta podczas Rejestracji (Zakupy z Rejestracją) lub składania zamówienia (Zakupy bez Rejestracji).


Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.


Artykuł 5 – Płatności


Ceny Towarów dostępnych w E-Sklepie są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają informacji dodatkowych kosztach (np. kosztach Dostawy i innych), które mają być poniesione przez Klienta w związku z Umową Sprzedaży. Podczas wyboru metody Dostawy do czasu złożenia zamówienia Klient będzie poinformowany o dodatkowych kosztach, z zastrzeżeniem artykułu 6 ust. 14. Cena każdego Towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


Ceny podane w EUR są przeliczane na PLN zgodnie z kursem NBP ogłoszonym na dzień transakcji.


Forma płatności Klienta za zamówione Towary jest przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Gant Polska potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Gant Polska informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta).


Gant Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, do wprowadzania i anulowania promocji, do wprowadzania nowych Towarów jak również do dokonywania zmian w zakresie asortymentu Towarów. Wszystkie zamówienia dokonane przed datą wprowadzenia wskazanych wyżej zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.


Promocje w E-Sklepie nie łączą się, chyba, że przepisy promocji stanowią inaczej.


Artykuł 6 – Daty realizacji i Dostawy


Zamówienia są realizowane pod warunkiem otrzymania płatności przez E-Sklep.


Towary mogą być dostarczane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Towary sprzedawane w sklepie internetowym są Towarami dostępnymi.


W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.


W przypadku braku danego Towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.


Towary będące przedmiotem Umowy Sprzedaży powinny być dostarczone bez wad.


Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto Gant Polska lub podmiotów pośredniczących (PayU), od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego Towar zostanie przekazany Dostawcy.


Podczas składania zamówienia Klient poinformowany zostanie o Dniach roboczych potrzebnych do realizacji Dostawy i zrealizowania zamówienia.


Dostawa Towaru następuje w ciągu 2-4 Dni roboczych.


Gant Polska jest zobowiązany dostarczyć za pośrednictwem Dostawcy Towary zamówione przez Klienta, na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym (Zakupy z Rejestracją) albo podany przyskładaniu zamówienia (Zakupy bez Rejestracji).


W dniu wysyłki Towarów, Klient zostanie o tym poinformowany przez e-mail.


Klient obowiązany jest zbadać dostarczone Towary w odpowiednim czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient jest uprawniony by żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.


Gant Polska dołączy do każdej przesyłki paragon, jako dowód zapłaty. Na żądanie Klienta i po przekazaniu niezbędnych danych Gant Polska wystawi fakturę VAT i załączy ją do przesyłki. GantPolska nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.


Koszt Dostawy Towaru ponosi Klient, jeśli wartość zamówienia nie przekracza 400 PLN i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.


Artykuł 7 - Rękojmia


Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych, przy czym Gant Polska jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli Towar ma wadę (rękojmia).


W przypadku, gdy Towar ma wadę, Klient jest uprawniony:


złożyć oświadczenie w przedmiocie obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Gant Polska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Gant Polska albo Gant Polska nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Gant Polska usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Gant Polska. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczeniestwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.


żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Gant Polska jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie beznadmiernych niedogodności dla Klienta. Gant Polska może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Gant Polska.


Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Towar wadliwy naadres Gant Polska. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Gant Polska.


Gant Polska odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć sięprzed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.


Artukuł 8 – Reklamacje


Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów, jak również przebiegu realizacji zamówienia Klienta a także wszelkie problemy z odbiorem przesyłki zwrotnej należy składać e-mailem na adres info@pl.gant.com


W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji, opis problemu oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja”, dostępny pod adresem https://www.pl.gant.com/kontakt, który można wypełnić online lub wydrukować, a następnie odesłać na adres: E-Sklep Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59.


W przypadku złożenia reklamacji, Klient powinien odesłać wadliwy Towar do Gant Polska.


Gant Polska umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego Towaru za pośrednictwem Dostawcy. W tym celu wymagane jest wypełnienie przez Klienta elektronicznego formularza reklamacji dostępnego (https://www.pl.gant.com/kontakt) oraz wysłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego (https://www.pl.gant.com/kontakt) informacji o wypełnieniu formularza reklamacji wraz z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi Towarami.


Gant Polska jest zobowiązany poinformować Klienta o swojej opinii w zakresie reklamacji Towarulub wykonania Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta.


Reklamacja może być również zgłoszona przez Klienta w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Gant Polska. Klient może przesłać reklamację w formie elektronicznej na adres info@pl.gant.com Reklamacja powinna zawierać opis problemu. Odpowiedź Gant Polska na reklamację powinna być sporządzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.


Artykuł 9 – Prawo do odstąpienia


Klient będący Konsumentem ma prawo, bez podawania przyczyny, do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od daty, w której wszedł on w fizyczne posiadanie Towarów lub osoba trzecia, inna niż kurier i wskazana przez niego, weszła w fizyczne posiadanie Towaru.


Odstąpienie od Umowy Sprzedaży oznacza, że Umowa Sprzedaży uważana jest jakby nigdy nie została zawarta.


Jeśli Klient będący Konsumentem złoży oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed akceptacją przez Gant Polska oferty Klienta, oferta przestaje wiązać.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Gant Polska o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykładpismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).


Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest dołączany przez Gant Polska do przesyłki Towaru, ale nie jest to obowiązkowe.


Klient może również wypełnić online i przesłać formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży, dostępny przy każdym zamówieniu w Koncie Klienta. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


W przypadku zwrotu Towarów za pośrednictwem Dostawcy, należy skontaktować się z Gant Polska, korzystając z formularza internetowego lub telefonicznie pod numerem +48 222 78 15 99,aby umówić się na odbiór Towaru od Klienta będącego Konsumentem. Towar powinien być odesłany w tym samym opakowaniu, w jakim został otrzymany.


Jeżeli Klient będący Konsumentem nie skorzysta z bezpłatnej opcji zwrotu Towaru, musi sam ponieść koszty przesyłki oraz ponosi koszty i ryzyko zwrotu Towarów.


Gant Polska ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem wszelkie płatności dokonane przez niego, w tym koszty Dostawy Towaru do niego z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej. Gant Polska może wstrzymać zwrot kwot zapłaconych przez Klienta będącego Konsumentem do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub doręczenia przez Klienta będącego Konsumentem dowodu wysłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenienastąpi wcześniej.


Klient będący Konsumentem powinien zwrócić Towary do Gant Polska niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Dozachowania terminu wystarczy wysłać Towar na adres Gant Polska przed upływem tego terminu.


Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


Gant Polska dokona zwrotu płatności korzystając z tej samej metody, jakiej użył Klient będący Konsumentem w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami dla niego. W żadnym razie nie poniesie on żadnych kosztów zwrotu pieniędzy, z zastrzeżeniem, że Gant Polska nie będzie w takim przypadku zobowiązany do pokrycia opłat bankowych uiszczonych przez Klienta będącego Konsumentem przy dokonywaniu początkowej płatności. Dodatkowo, jeżeli rachunek bankowy Klienta będącegoKonsumentem jest prowadzony w określonej walucie, a płatność i zwrot są dokonywane w innej walucie, Gant Polska nie odpowiada za żadne straty poniesione w związku z operacją przewalutowania wykonywaną przez bank Klienta będącego Konsumentem w odniesieniu do zwracanej kwoty.


Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostawie.


Artykuł 10 – Bezpłatne usługi elektroniczne


Gant Polska świadczy 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:


Newsletter;


Konto Klienta;


Formularz Kontaktowy.


Gant Polska zastrzega prawo do wyboru i zmiany formy, rodzaju, sposobu i czasu dostępu do wybranych usług. Klient będzie poinformowany w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.


Dzięki usłudze Newsletter Klient będzie otrzymywać za pośrednictwem wiadomości e-mail informacje o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Gant Polska. Newsletter będzie wysyłany przez Gant Polska do tych Klientów, którzy posiadają subskrypcję.


Aby aktywować usługę Newsletter podczas Rejestracji zaznacza odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.


Usługa Newsletter może zostać również uruchomiona, jeśli Klient wpisze swój adres e-mail wykorzystując formularz aplikacyjny dostępny na stronie E-Sklepu (link www.pl.gant.com). Po wysłaniu wypełnionego formularza aplikacyjnego, Klient otrzyma od Gant Polska potwierdzenie wformie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.


Z tą chwilą umowa na świadczenie usługi Newsletter drogą elektroniczną jest zawarta.


Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter. W celu wyrejestrowania się, Klient wedle własnego wyboru może kliknąć na link zamieszczonego w e-mailu wysłanym w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole “temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z nieodpłatnej usługi Newsletter.


Usługa Konto Klienta pozwala Klientowi na dostęp do specjalnego panelu w E-Sklepie umożliwiającego Klientowi modyfikację danych uprzednio podanych podczas Rejestracji, sprawdzania historii zamówień jak również śledzenia statusu zamówienia. Usługa Konto Klienta jest dostępna po uprzedniej Rejestracji na warunkach opisanych w Regulaminie.


Po dokonaniu Rejestracji, Klient może skierować do Gant Polska prośbę o usunięcie Konta Klienta. Usługa Konto Klienta będzie skasowane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia takiego żądania.


Usługa Formularz Kontaktowy daje Klientowi możliwość wysyłania wiadomości do Gant Polska przez formularz dostępny na stronie E-Sklepu.


Klient ma prawo do wypisania się w każdym czasie z usługi Formularz Kontaktowy poprzez przesłanie wiadomości do Gant Polska.


W przypadku działania przez Klienta na szkodę Gant Polska lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Gant Polska zastrzega sobie prawodo zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych nieodpłatnych usług elektronicznych opisanych powyżej. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i innych nieodpłatnych usług z przyczyn wymienionych wyżej trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu. Gant Polska zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług przez e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.


Artykuł 11 – Odpowiedzialność Klienta


Treści zamieszczone przez Klienta nie wyrażają poglądów Gant Polska i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością. Podczas zamieszczania treści Gant Polska powinien być rozumiany jedynie jako podmiot zapewniający odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Gant Polska nie powinien być utożsamiany z dostawcą treści.


Klient oświadcza, że:


jest uprawniony do korzystania z praw autorskich, praw własności intelektualnej i/lub związanych z nimi praw do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści Klienta;


dane osobowe, wizerunek oraz informacja dotycząca osób trzecich zostały udostępnione w zakresie usług, o których mowa w Artykule 10 w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób,których one dotyczą;


zgadza się na dostęp do udostępnionych treści przez innego Klienta i Gant Polska, jak również upoważnia Gant Polska do korzystania z nich bezpłatnie zgodnie z niniejszym Regulaminem;


wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


W odniesieniu do usług elektronicznych opisanych w Artykule 10, Klient nie jest upoważniony do publikowania:


danych osobowych osób trzecich i do przekazywania zdjęć osób trzecich bez uzyskania w sposób legalny ich uprzedniej zgody


reklam i/lub promocyjnych treści.


Gant Polska nie kontroluje treści zamieszczanych na bieżąco.


W przypadku gdy Klient, inna osoba lub podmiot uzna, że opublikowana w E-Sklepie treść narusza ich prawa, prawa osobiste, dobre praktyki, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub zobowiązania, powinien zawiadomić Gant Polska o domniemanym naruszeniu. Po otrzymaniu zawiadomienia Gant Polska podejmie działania zmierzające do wykreślenia naruszającej prawa treści ze strony E-Sklepu.


Gant Polska będzie odpowiedzialny za udostępnianą przez Klienta treść tylko pod warunkiem, że został powiadomiony o potencjalnym złamaniu praw, o czym mowa powyżej.


W czasie korzystania z usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10 Klient nie może udostępniać treści, które w szczególności mogłyby:


posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);


naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mającezwiązek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;


zostać zamieszczone w złej wierze;


pozostawać w sprzeczności z interesem Gant Polska;


naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.


W przypadku otrzymania przez Gant Polska powiadomienia o tym, że treść narusza, prawa osobiste, dobre praktyki, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub zobowiązania, Gant Polska zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług elektronicznych opisanych w Artykule 10.


Klient upoważnia Gant Polska do nieodpłatnego korzystania z treści zamieszczanych przez Klienta na stronie E-Sklepu.


Artykuł 12 – Postanowienia końcowe


Gant Polska ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowySprzedaży lub umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10, jednakże w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami, tj. osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi,którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, Gant Polska ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnegowyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą. 


 Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony E-Sklepu.


W przypadku powstania sporu w związku z zawartą Umową Sprzedaży lub umowy o świadczenieusług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawo polskie jest prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu.


Gant Polska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie poinformowany o jakichkolwiek zmianach przez otrzymanie stosownej wiadomości na stronie www.pl.gant.com. Klienci, którzy założyli Konto Klienta będą poinformowani o zmianie Regulaminu i o możliwości jego zaakceptowania podczas pierwszego logowania w E-Sklepie, zaczynając od daty wejścia w życie nowego Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.


Umowa Sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w Artykule 10 są zawarte w języku polskim.


Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.08.2020