{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "name": " ", "email": "", "signupDate": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drodzy Użytkownicy 

Informujemy, że ta strona opisuje ogólne zasady administrowania stroną www.pl.gant.com , którą administruje Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 5272725346, REGON: 360192638, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000530331, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.325.000,00 złotych, w odniesieniu do danych osobowych użytkowników, którzy ją odwiedzają. 

Reguły te stosuje się we wszystkich przypadkach odwiedzania naszych stron, bez rejestracji lub wypełniania lub wprowadzenia danych w formularzach sieci web. 

 Odwiedzając strony tej witryny, akceptujesz warunki wymienione poniżej. Jeśli nie akceptujesz zasad, prosimy o nieodwiedzanie lub niekorzystanie z treści usług oferowanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

 OGÓLNE ZASADY 

1. Niniejszy dokument Polityka Prywatności i Cookies zawiera informacje dotyczące: 

a. sposobów i zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników strony http://www.pl.gant.com [DN1] (“Strona”) administrowanej przez Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 5272725346, REGON: 360192638, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000419724, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.325.000,00 złotych; (“Gant”), e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com, [DN2] (“Polityka Prywatności”) 

b. ciasteczek (“Cookies”). 

2.       Polityka Prywatności i Cookies wskazuje zasady postępowania we wszystkich sprawach odnoszących się do przetwarzania i ochrony danych osobowych w znaczeniu nadanym przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”) i ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku („ustawa o ochronie danych osobowych”). 

 Zasady te są zgodne również z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002, jak również z ustawą prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku. 

 3.       UWAGA: Informujemy, że Strona może zawierać linki zewnętrzne, które pozwalają użytkownikom na bezpośredni dostęp do innych stron internetowych. Gant nie ma wpływu na politykę prywatności i korzystanie z plików Cookies innych stron internetowych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Sugerujemy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony, zapoznać się z dokumentem polityki prywatności i wykorzystywania plików Cookies, jeśli są dostępne, lub w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielami strony, aby uzyskać informacje na ten temat. 

 4.       Gant oświadcza, że zawartość Strony nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności jest ona wolna od treści zawierających informacje, które mogłyby spowodować lub stanowić zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, informacji, które promują nielegalne działania lub zachowania, które są obraźliwe, stanowią zagrożenie, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, nakłaniają do rasizmu, uprzedzeń ze względu na pochodzenie etniczne, kulturę, lub ze względów religijnych, które promują lub ułatwiają działalność przestępczą, naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowią inną formę naruszenia praw chronionych prawem. 

 5.       Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem („Użytkownik”). Użytkownik korzystający ze Strony lub przekazujący dane osobowe, akceptuje zasady opisane w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies. W przypadku braku zgody na treść Polityki Prywatności i Cookies, Użytkownik nie powinien używać Strony i przekazywać danych osobowych do Gant. 

6.       W pewnych przypadkach, szczegółowe informacje dotyczące ochrony prywatności będą przekazywane dodatkowo lub Użytkownik będzie proszony o wyrażenie określonej, dobrowolnej zgody, bezpośrednio w miejscu i w momencie, w których podaje swoje dane osobowe do Gant lub wchodzi w interakcje z Gant. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych jest Gant Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-120 Warszawa), ul. Złota 59, NIP: 5272725346, REGON: 360192638, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000530331, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.325.000,00 złotych; („Administrator”). 

W celu skorzystania ze swoich praw oraz uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych jak również informacji czy dane osobowe są przetwarzane i w jakim zakresie, zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Administratorem pisząc na adres gdpr.east-europe@erenretail.com. 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem gdpr.east-europe@erenretail.com  lub korespondencyjnie pod adresem Gant Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. 

DANE OSOBOWE 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą") („dane osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

Dane osobowe mogą również obejmować unikalne identyfikatory numeryczne, takie jak adres IP komputera Użytkownika lub adres MAC urządzenia przenośnego Użytkownika, jak również pliki Cookies. 

ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe na temat Użytkownika mogą być gromadzone przez Gant z szeregu źródeł, m.in: 

a.     przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika Gant gromadzi dane o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych usług i produktów, np. informacje o rodzajach treści, które ogląda lub którymi się zajmuje oraz częstotliwość i czas trwania jego działań. Gant gromadzi również dane osobowe przekazywane podczas rejestracji w Newsletterze, rejestracji w celu zakupu naszych produktów oraz wypełniania ankiet. 

b.     dane osobowe, które Gant gromadzi automatycznie Gant otrzymuje również i przechowuje określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy Użytkownik kontaktuje się z Gant online. Dane osobowe są również gromadzone podczas wyszukiwania, robienia zakupów, uczestnictwa w konkursach i ankietach oraz komunikowania się z naszymi zespołami obsługi klienta. 

c.     dane osobowe, które Gant gromadzi z innych źródeł. Gromadzimy dane osobowe z innych źródeł, np. od naszych zaufanych partnerów zewnętrznych oraz platform zewnętrznych, w których Gant posiada konta (np. Facebook). Strona jest zaprojektowana i przeznaczona dla dorosłych Użytkowników. Gant nie pozyskuje ani nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci w wieku poniżej 18 lat. W przypadku wykrycia, że Gant przypadkowo zgromadził dane osobowe od dzieci w wieku poniżej 18 lat, zostaną one bezzwłocznie usunięte. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgromadzone przez Gant dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). 

Gant informuje, że dane te mogą być również przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane przez podmioty powiązane kapitałowo z Gant lub podmioty trzecie, które wspierają Gant w świadczeniu oferowanych usług. 

W przypadku takich operacji, w odniesieniu do podmiotów mających siedzibę w krajach, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych, Gant stosuje Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję jako środek zabezpieczający zgodność operacji z obowiązującym prawem oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania, spełniające wymogi RODO. 

Treść Standardowych Klauzul Umownych można poznać klikając w link: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0087 

W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Tarcza Prywatności UE-USA (Privacy Shield). 

Niektórzy dostawcy posiadają certyfikat Privacy Shield, który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/welcome 

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Gant przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu (chyba że niniejsza Polityka Prywatności wskazuje szczegółowo czas przechowywania danych osobowych). 

Następnie Gant będzie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione dane osobowe przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym momencie. 

Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, Gant przystąpi do usunięcia danych osobowych Użytkownika. Gant zapewnia, by każda osoba działająca z jego upoważnienia i mająca dostęp danych osobowych Użytkownika przetwarzała je wyłącznie na polecenie Gant, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego. 

Gant zastrzega, że może przekazywać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant na podstawie uzasadnionego interesu Gant w celach wewnętrznego zarządzania, zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, zapobiegania oszustwom oraz/lub w celu zabezpieczenia narzędzi, poprawiania produktów oraz usług Gant lub po otrzymaniu zgody Użytkownika na takie działanie. 

W zależności od celów dla których zostały zebrane, oraz wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje taka konieczność, niektóre dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant, znajdującym się również poza granicami Polski, na podstawie uzasadnionego interesu Gant dla celów wewnętrznego zarządzania, tam gdzie to możliwe w sposób spseudonimizowany oraz tam gdzie to konieczne do dostarczenia Użytkownikowi usługi, o którą poprosił. 

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Gant każdorazowo wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik. 

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w E-Sklepie (patrz Regulamin E-Sklepu). 

ZAUFANI PARTNERZY 

W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział zaufani partnerzy Gant („Zaufani Partnerzy”), w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę lub E-Sklep, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w E-Sklepie, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Gant w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych. 

Z Zaufanymi Partnerami, którzy mają siedzibę poza obszarem EOG, Gant ma podpisane Standardowe Klauzule Umowne, zatwierdzone przez Komisję. 

Gant współpracuje z zewnętrznymi przedsiębiorstwami kurierskimi w celu realizacji dostawy. 

Te przedsiębiorstwa kurierskie otrzymują następujące dane w celu realizacji określonego zlecenia:

 ·         Imię i nazwisko Użytkownika 

 ·         Adres dostawy 

 ·         ew. numer pocztowy (jeżeli zamówienie ma być dostarczone do paczkomatu)

 ·         ew. adres e-mail (jeżeli przedsiębiorstwo kurierskie chce poinformować użytkownika pocztą elektroniczną o planowanym terminie dostawy) 

W celu realizacji usług na rzecz Użytkowników, Gant współpracuje również z usługodawcami technicznymi. 

Jeżeli podmioty te przetwarzają dane Użytkowników poza EOA, Gant zapewnia, że dany usługodawca zagwarantował umownie lub w inny sposób równorzędny poziom ochrony danych. 

W przypadku obowiązków nałożonych przez urzędy lub sądy lub w celu ścigania prawnego lub karnego, Gant poda dane Użytkowników w razie potrzeby organom ścigania karnego lub innym podmiotom trzecim. 

Gant Polska zapewnia, że ​​każda osoba działająca pod nadzorem Gant Polska i mająca dostęp do danych osobowych użytkownika powinna przetwarzać je tylko na zamówienie Gant Polska, chyba że na mocy UE lub prawa państwa członkowskiego powstają inne wymagania. Gant Poland zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant Polska, w oparciu o uzasadniony interes Gant Polska do celów wewnętrznego zarządzania, zgodności z obowiązkami prawnymi, zapobiegania oszustwom i / lub do zabezpieczania narzędzi, ulepszania produktów i usług Gant Poland, lub po otrzymaniu zgody użytkownika na takie działanie. W zależności od celu, w jakim dane zostały zgromadzone, i tylko w razie potrzeby, niektóre dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom w grupie kapitałowej, do której należy Gant Polska, również zlokalizowanej poza Polską, na podstawie uzasadnionego uzasadnienia Gant Polska odsetki do celów zarządzania wewnętrznego, w miarę możliwości w sposób pseudonimowy oraz, w razie potrzeby, w celu zapewnienia Użytkownikowi usługi, o którą prosił. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Gant Polska zawsze wynika przede wszystkim z zakresu usług, z których korzysta Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również z zgody użytkownika lub z przepisów prawa i jest wyjaśniony w wyniku działań podjętych przez niego w sklepie internetowym (patrz Regulamin sklepu internetowego). Zaufani partnerzy Gant Poland („Zaufani partnerzy”) mogą uczestniczyć w przetwarzaniu danych osobowych, w szczególności ci, którzy technicznie pomagają skutecznie prowadzić Witrynę lub sklep internetowy, dostawcy usług hostingowych lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący zamówienia wysyłek, dostawcy usług płatności elektroniczne lub płatności kartą w sklepie internetowym, firmy obsługujące oprogramowanie, obsługujące Gant Polska w kampaniach marketingowych, a także dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych. Z Zaufanymi partnerami mającymi siedzibę poza EOG Gant Polska podpisał Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję. 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Gant danych osobowych wynika każdorazowo z konkretnej podstawy prawnej określonej przez RODO. W niektórych przypadkach jest to zgoda Użytkownika, w innych przepisy prawa, niekiedy konieczność realizacji umowy czy też uzasadniony prawny interes Administratora. Szczegółowe informacje zostały przedstawione poniżej. 

Najczęstsze cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Gant to w szczególności: 

 ·         zawarcie i realizacja Umowy o świadczenie Usługi Konto Klienta 

 ·         news 

 ·         podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem; zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem

 ·         przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji; 

 ·         przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu;

 ·         realizacja nagród;

 ·         prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Gant

 ·         realizacja usługi Newsletter

 ·         ocena i analiza aktywności oraz informacji o Użytkowniku, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Gant, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Użytkownika (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, 

·         analiz rynkowych i statystycznych;

 ·         dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich;

 ·         wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych czy też prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników. 

Gant przetwarza dane osobowe tylko w konkretnych i ograniczonych celach w tym w szczególności. 

a.     Usługa KONTO KLIENTA  

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, data urodzenia, ustawienia konta, a w przypadku dokonywania przez Użytkownika zakupów również informacje na temat płatności i historię płatności, informacje na temat zamówień, dostawy, historia zamówień, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania, a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON. Konto Klienta zarejestrowanego Użytkownika można w każdej chwili zamknąć, kontaktując się z nami za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta info@pl.gant.com . 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Konto Klienta (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10.1 b Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnienia Jemu/Jej dostępu do różnych funkcji, produktów i usług, które są dostępne dla Niego/Niej jako zarejestrowanego Użytkownika np. bycia informowanym indywidualnie o zmianach Regulaminu E-Sklepu lub Polityki Prywatności i Cookies czy o promocjach, a także zapisywanie produktów w koszyku. W przypadku dokonania zakupu Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, a także do zarządzania płatnościami czy procesowania reklamacji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Konto Klienta, w którym konto to będzie aktywne. Jeśli przetwarzanie danych przez Gant następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie Konta Klienta a także w ramach grupy kapitałowej, o której należy Gant. W przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Konto Klienta lub jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie w przypadku dokonania zakupu przez Użytkownika czy też zgłoszenia przez Niego/Nią reklamacji, poza podstawą prawną wskazaną wyżej, Gant ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku chęci korzystania przez Użytkownika z opcji wysyłania do Niego/Niej bezpośrednich informacji marketingowych, organizowania konkursów, promocji, ankiet, zawodów, programu lojalnościowego przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

b.     ZAKUPY DOKONYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ON-LINE 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, data urodzenia, wiek, kraj, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON. W przypadku gdy Użytkownik ma korzysta dodatkowo z usługi Konto Klienta Gant będzie również przetwarzał informacje na historii zamówień, dostawy, identyfikator Użytkownika, hasło i ustawienia konta a także dane osobowe związane z plikami Cookies, w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania zamówień i zwrotów, aby zarządzać pytaniami o dostępność ubrań, rezerwacjami produktów za pośrednictwem Strony lub świadczyć usługi związane z funkcją personal tailoring, w zależności od dostępności tych usług w danym momencie oraz wysyłania Użytkownikowi powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, a także do zarządzania płatnościami, do celów fakturowania oraz aby wystawiać paragony i faktury za zakupy dokonane za pośrednictwem Strony czy procesowania reklamacji. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika tak długo, jak długo będą one niezbędne do realizowania umowy zakupu przez Użytkownika. Jeśli przetwarzanie danych przez Gant następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie, aby zapewnić realizację celów określonych wyżej a także w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi zakupy on-line, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Jednocześnie Gant ma również prawo i obowiązek przetwarzać dane nie krócej niż przez okres wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

c.     PROCESOWANIE ZGŁOSZEŃ UŻYTKOWNIKÓW

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje na temat płatności i historię płatności, data urodzenia, wiek, kraj, zaszyfrowane dane karty kredytowej (bez kodu zabezpieczającego CVV lub CVC), a w przypadku gdy Użytkownik poprosi o wystawienie faktury VAT również NIP i REGON, korespondencja z Użytkowaniem dotycząca kierowanych przez niego żądań i oczekiwań. W przypadku gdy Użytkownik korzysta dodatkowo z usługi Konto Klienta, Gant będzie również przetwarzał informacje na historii zamówień, dostawy, identyfikator Użytkownika, hasło i ustawienia konta a także dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), procesowaniu reklamacji Użytkownika dotyczących produktów oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą elektroniczną czy telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO), a także w przypadku gdy zaistnieje konieczność kontaktu z Użytkownikiem w związku z Jego/Jej zamówieniem, dostawą produktu, zwrotem produktu czy wysyłką produktu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Gant przetwarza ww. dane w celu lepszego zrozumienia potrzeb oraz oczekiwań Użytkowników i poprawienia w ten sposób swoich usług, produktów oraz marek, a także dla celów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu definitywnego zakończenia procesowania zgłoszenia Użytkownika. Jeśli Gant będzie przetwarzał dane na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom tj. w szczególności firmom kurierskim, firmom realizującym płatności, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, firmie księgowej wyłącznie aby zapewnić realizację celów określonych wyżej, a także w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Gant jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W przypadku udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkowników przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Gant odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a w przypadkach związanych ze zgłoszeniami użytkowników wynikającymi z realizacją umowy sprzedaży zawieranej on-line, przetwarzanie może okazać się niezbędne zarówno do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) jak i w dalszej kolejności do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

d.     USŁUGA NEWSLETTER 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, płeć, kraj, adres e-mail i numer telefonu, identyfikator Użytkownika, hasło, wiek, data urodzenia, ustawienia konta, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Newsletter (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10.1 a Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia otrzymywania za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms informacji o nowych usługach lub produktach ofertowanych przez Gant. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy przejść do fragmentu dotyczącego Profilowania.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Newsletter. Jeśli przetwarzanie danych przez Gant następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać od Gant indywidualnych propozycji produktów pocztą elektroniczną, może w każdej chwili zrezygnować z tej usługi w dowolnej formie, np. pocztą elektroniczną, bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryf podstawowych (np. koszty połączenia z Internetem, opłaty pocztowe). Oczywiście w każdej wiadomości e-mail dostępny jest link do rezygnacji. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać od nas indywidualnych propozycji produktów za pomocą usługi push, może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach danej aplikacji. W większości naszych aplikacji określona funkcja jest dostępna w sekcji „Ustawienia”, w menu „Powiadomienia” lub „Wiadomości push”. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi Newsletter. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Newsletter lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

e.     USŁUGA FORMULARZ KONTAKTOWY 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu zrealizowania usługi Formularz Kontaktowy (bezpłatna usługa elektroniczna, o której mowa w art. 10 c Regulaminu E-Sklepu) i umożliwienia wysyłania Użytkownikowi wiadomości do Gant przez formularz dostępny na stronie E-Sklepu. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika w okresie obowiązywania umowy o świadczenie usługi Formularz Kontaktowy. Jeśli przetwarzanie danych przez Gant następuje na innej podstawie prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA, wówczas dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika Zaufanym Partnerom wyłącznie tym, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe i nieprzerwane działanie usługi Formularz Kontaktowy. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie umowy z Użytkownikiem o otwarcie usługi Formularz Kontaktowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika związanych z jego uruchomieniem tej usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Udzielenie odpowiedzi na zapytania Użytkownika następuje na podstawie jego uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

f.      KONKURSY 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia, płeć, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania a także informacje przekazane w konkursie. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe na podstawie zgody Użytkownika którą Użytkownik zgłasza w momencie zgłoszenia do udziału w konkursie. Dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane do tego, aby Gant mógł kontaktować się z Uczestnikiem w sprawach dotyczących konkursu, przed wydarzeniem i po jego zakończeniu, w celu ustalenia tożsamości Uczestników i zweryfikowania ich wieku, w celu kontaktu ze zwycięzcami oraz dostarczenia nagrody i ustalenia sposobu dostawy. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres 100 dni po zakończeniu konkursu. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe będą przekazywane przez Gant Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usług wymienionych powyżej i umożliwiają firmom kurierskim dostarczenie nagród. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

g.     MARKETING BEZPOŚREDNI PRODUKTÓW GANT 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: w przypadku korzystania przez Użytkownika z usługi Konto Klienta Gant przetwarza dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko adres e-mail i numer telefonu, wiek, data urodzenia płeć, historia zakupów, dane osobowe związane z plikami Cookies w szczególności historia kliknięć oraz historia nawigacji i przeglądania. W innym przypadku Gant przetwarza dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy, płeć (jeśli Użytkownik udzieli takiej informacji) oraz dane produktach i ofertach otwartych na Stronie przez Użytkownika. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi ofert marketingowych, ankiet oraz zaproszeń – pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie oraz tradycyjną pocztą. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej zgody Użytkownika. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Dane osobowe będą przekazywane przez Gant Zaufanym Partnerom czyli firmom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia usługi marketingu bezpośredniego na rzecz Gant. Dane te nie zostaną nigdy udostępnione podmiotom trzecim. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Po wycofaniu zgody, Gant nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

h.     WYSZUKIWANIE ONLINE 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: w zależności częstotliwości interakcji online Użytkownika z Gant, dane te mogą obejmować korzystanie ze Strony, dane o pochodzeniu Użytkownika, szczegóły dotyczące loginu, strony odwiedzone przez Użytkownika, nagrania wideo oglądane przez Użytkownika, reklamy zaznaczone przez Użytkownika, produkty, których Użytkownik szukał, lokalizacja Użytkownika, czas trwania wizyty Użytkownika produkty wybrane przez Użytkownika do koszyka, adres IP, informacje o przeglądarce, unikalny identyfikator przyznawany każdemu odwiedzającemu Użytkownikowi oraz datę wygaśnięcia takiego identyfikatora. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu umożliwienia należytego funkcjonowania Strony, należytego wyświetlania jej zawartości, utworzenia oraz zapamiętania karty; utworzenia oraz zapamiętania loginu Użytkownika, personalizacji interfejsu, takiej jak wybór języka, parametrów urządzania Użytkownika a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony oraz w celach statystycznych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej podstawy prawnej wskazanej niżej w podpunkcie PODSTAWA PRAWNA. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych związanych z plikami Cookies następuje z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. m. in. utrzymanie bezpieczeństwa Strony i umożliwienie jej funkcjonowania. W przypadku, gdy celem jest poprawienia ofert lub usług Gant lub przesyłania reklam czy dostarczania dopasowanej treści przetwarzanie następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

i.      PPOWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: adres e-mail Użytkownika, numer telefonu Użytkownika, imię i nazwisko Użytkownika oraz dane których Użytkownik szukał i które są dostępne. 

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe na życzenie Użytkownika w celu przesłania mu drogą elektroniczną lub telefoniczną informacji o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez Gant takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Gant lub wyrażenie zgody na formularzu udostępnionym przez Gant.  

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika wyłącznie w okresie ważnej zgody Użytkownika. 

PODSTAWA PRAWNA: Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego. Po wycofaniu zgody, Gant nie będzie wysyłał Użytkownikowi żadnych informacji o dostępności produktu.  

 j.      RETARGETING 

W oparciu o pliki Cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą Stronę, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami. Brak związku pomiędzy wyświetlaną Użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Gant ma świadomość, że, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla Użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego Gant jest zainteresowany podążaniem treści reklamowych za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej. 

 k. REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ PRAWNYCH GANT 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH: wszystkie informacje o Użytkowniku wymagane przez przepisy obowiązującego prawa w zależności od konkretnych przepisów lub decyzji właściwych organów,  w szczególności  imię i nazwisko, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego), korespondencja; informacje dotyczące czasu i miejsca zakupu oraz wad/reklamacji dotyczących produktu, historia zakupów, inne informacje. W celu realizacji obowiązków księgowo podatkowych Gant będzie w szczególności przetwarzał następujące dane osobowe Użytkowników: dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, informacje na temat płatności i historię płatności, NIP i REGON.  

CEL: Gant przetwarza ww. dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wyłącznie, gdy jest to konieczne. Gant musi przetwarzać dane osobowe w celu zarządzania nałożonymi na spółkę obowiązkami oraz w celu walki z działalnością przestępczą i innymi nadużyciam, czy też w celu wypełnienia   innych prawnych     obowiązków wynikających z przepisów prawa, wyroków lub decyzji urzędowych. Takie wymogi mogą obejmować m.in. wymagania dotyczące      odpowiedzialności za produkty i bezpieczeństwa produktów, takie jak      komunikacja i   przekazywanie społeczeństwu i konsumentom informacji o ostrzeżeniach dotyczących produktów i wycofaniu produktów ze      sprzedaży np. w przypadku   produktów wadliwych lub stanowiących  zagrożenie dla zdrowia lub w zakresie, w   jakim wymagają tego przepisy poszczególnych ustaw. Gant będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Przetwarzanie danych przez Gant następuje przez cały okres istnienia tej podstawy prawnej. W przypadku gdy, Gant będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych okres przechowywania będzie wynosił 6 lat. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH: Gant przekazuje dane osobowe Użytkownika własciwym organom i instytucjom. W przypadku gdy, Gant będzie również przetwarzał dane osobowe Użytkowników w celu wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych dane osobowe (przeważnie zagregowane) mogą byc również przekazywane Zaufanym Partnerom lub udostępniane w ramach grupy kapitałowej, do której należy Gant. 

PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Dodatkowo Gant ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a więc w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Poza przypadkami udostępniania danych osobowych opisanymi wyżej, dane osobowe będą mogły być również udostępnione podmiotom należącym do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Gant oraz osobom trzecim, które wspierają Gant w świadczeniu oferowanych przez spółkę usług, to znaczy:· 

 ·         instytucjom finansowym,

 ·         instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom, 

 ·         dostawcom usług technologicznych,

 ·         dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,

 ·         dostawcom usług związanych z obsługą klienta.

 ·         dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą. 

W celu jak największej skuteczności świadczonej usługi, niektórzy z wymienionych usługodawców mają siedzibę w krajach położonych poza terenem EOG. W takich przypadkach, Użytkownicy zostaną poinformowani o przekazywaniu ich danych poza obszar EOG. 

PROFILOWANIE 

Gdy Gant wysyła lub wyświetla spersonalizowane informacje lub treści (reklamy, oferty, promocje, rabaty), w takiej sytuacji może korzystać z tzw. “profilowania” czyli dowolnej formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji osobistych, zainteresowań, sytuacji ekonomicznej, zachowania, lokalizacji, zdrowia, wiarygodności lub przemieszczania się. 

Oznacza to, że Gant Poland może gromadzić dane osobowe Użytkownika w ramach różnych procesów opisanych powyżej.

Pozwala to Gant na lepsze zrozumienie oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie się do jego potrzeb, nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje. 

Dzięki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powyższe działania często będą wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu wysyłane treści będą najbardziej aktualne, a Użytkownik będzie mógł szybko się z nimi zapoznać. (zwykłe „profilowanie”) 

Wyłącznie w przypadku Użytkowników pełnoletnich, ww. analiza zainteresowań i preferencji dokonywana przez Gant będzie służyła również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji (rabatów), w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Użytkownikom (opcja niedostępna dla Użytkowników, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Te działania w przeciwieństwie do zwykłego „profilowania”  mogą wpływać w istotny sposób na wybory zakupowe Użytkownika. Im częściej dany Użytkownik korzysta z usług Gant i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane. 

Użytkownik w pewnych okolicznościach opisanych niżej ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania Jego/Jej danych do profilowania poprzez cofnięcie zgody na profilowanie lub zmianę ustawień Cookies. 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSÓB TRZECICH PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Funkcje i usługi oferowane i świadczone przez Gant mogą wymagać od Gant przetwarzania danych osobowych osób trzecich udostępnianych Gant przez Użytkowników. 

W przypadku udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich, Gant zakłada, że Użytkownik poinformował te osoby o celach i sposobie ich przetwarzania. 

PRAWA UŻYTKOWNIKA 

Użytkownik ma prawo do: 

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przechowywane przez Gant na zasadach określonych w RODO. Gant może zażądać rozsądnej opłaty biorąc pod uwagę koszty administracyjne udzielenia takich informacji. Wnioski ewidentnie nieuzasadnione, nadmierne lub powtarzające się mogą pozostać bez odpowiedzi. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com. 

PRAWO DO POPRAWIENIA DANYCH OSOBOWYCH: Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub nieaktualne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com Jeśli Użytkownik korzysta z usługi Konto Klienta, może sam poprawić lub uaktualnić swoje dane osobowe. 

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH: Użytkownik ma prawo do usunięcia jakiekolwiek danych przetwarzanych przez Gant. Prawo to nie będzie zrealizowane przez Gant m. in. w przypadku niezakończonego postępowania w ramach procesowania zgłoszeń Użytkowników, otwartego zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo, nieuregulowanego długu wobec Gant, niezależnie od metody płatności, istnienia co najmniej podejrzenia, że Użytkownik w ciągu ostatnich trzech lat korzystał z usług Gant w niewłaściwy sposób, dokonania jakichkolwiek zakupów, albowiem wówczas Gant będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika dotyczące transakcji w celach księgowo-podatkowych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO DO NIEWYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE UZASADNIONEGO INTERESU GANT: Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Jego/Jej danych na podstawie uzasadnionego interesu Gant. W takiej sytuacji Gant zaprzestanie przetwarzania Jego/Jej danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, który będzie nadrzędny wobec interesu Użytkownika albo z powodu roszczeń prawnych. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH: W przypadku gdy Gant przetwarza dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany, na podstawie Jego/Jej zgody lub zawartej umowy, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Użytkownika lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane Gant. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: Użytkownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o ograniczenie przez Gant przetwarzania Jego/Jej danych. Prawo to oznacza, że przetwarzanie przez Gant danych Użytkownika zostanie ograniczone do przechowywania i nie będą one wykorzystywane ani przetwarzane w inny sposób. Ma one zastosowanie w ograniczonych przypadkach określonych w RODO, a więc:  

 (i)                  Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres pozwalający Gant sprawdzić prawidłowość tych danych, 

 (ii)                przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  

 (iii)               Gant nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

 (iv)                użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie Gant – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Gant są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. 

W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC ZAUTOMATYZOWANEGO PRZETWARZANIA, W TYM PROFILOWANIA: W celu zrealizowania tego prawa Użytkownik powinien kliknąć link „wypisz się” w jakimkolwiek emailu lub komunikacie, który został do Niego/Niej wysłany przez Gant. W celu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO WYCOFANIA ZGODY W KAŻDYM MOMENCIE W ODNIESIENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH OPARTEGO NA ZGODZIE: Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez Gant Jego/Jej danych, jeżeli przetwarzanie takie opiera się na zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem. W celu realizacji tego prawa, należy skontaktować się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO ZŁOŻENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO: Użytkownik ma prawo do skontaktowania się z organem ochrony danych tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w celu złożenia skargi na działania Gant obszarze ochrony danych oraz prywatności. Gant prosi Użytkowników, aby przed skorzystaniem z tego prawa skontaktowali się pod adresem e-mail: gdpr.east-europe@erenretail.com 

PRAWO DO DEZAKTYWOWANIA PLIKÓW COOKIES: Użytkownik ma prawo do dezaktywowania plików Cookies. Ustawienia domyślne wyszukiwarek internetowych zazwyczaj akceptują pliki Cookies, jednakże można je łatwo zmienić w wyszukiwarce Użytkownika. Wiele plików Cookies jest wykorzystywanych w celu zwiększenia użyteczności oraz polepszenia funkcjonalności stron internetowych/ aplikacji. Z tego względu wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych części Strony. W celu uzyskania dalszych informacji Gant sugeruje zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w menu "Pomoc" w używanej przeglądarce lub informacjami zamieszczonymi pod linkiem http://www.aboutcookies.org 

PRAWO DO INFORMACJI: Użytkownik ma prawo do bycia poinformowanym w sposób jasny, przejrzysty i łatwo zrozumiały odnośnie tego w jaki sposób Gant wykorzystuje Jego/Jej dane, a także na temat swoich praw. Gant zapewnia realizację przedmiotowego prawa poprzez opublikowanie Polityki na Stronie. Wszelkie informacje zostaną udzielone przez Gant bez zbędnej zwłoki – co do zasady terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten będzie przedłużymy o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Gant poinformuje Użytkownika o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia. 

COOKIES

1.      Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, ściąganymi na urządzenie Użytkownika, wykorzystywane przez niego do przeglądania Strony. 

2.      Cookies zbierają dane dotyczące korzystania przez Użytkownika ze Strony. 

3.      Głównym celem Cookies jest zapewnienie bardziej osobistego i interaktywnego korzystania ze Strony i badania ruchu Użytkownika na Stronie, poprzez na przykład umożliwienie ustawiania osobistych preferencji Użytkownika. Cookies są potrzebne, w celu ułatwienia korzystania ze Strony i sprawienia, by stała się bardziej przyjazna Użytkownikowi, nie wyrządzając przy tym żadnej szkody urządzeniu. 

4.      Cookies wykorzystywane przez Gant można podzielić ze względu na okres pozostawania w urządzeniu Użytkownika używanym do przeglądania, pochodzenie i cel. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

5.      W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików Cookies (i) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony oraz (ii) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony. 

6.      Gant nie przechowuje wrażliwych danych osobowych, takich jak adres, hasło, dane karty kredytowej lub debetowej itp. w plikach Cookies, których używa. 

7.      Domyślnie przeglądarki internetowe umożliwiają przechowywanie i dostęp przez Cookies do urządzeń użytkowników końcowych. Użytkownik jest uprawniony w dowolnym momencie do zmiany ustawień dotyczących mechanizmu plików Cookies, tj. zmiany warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji zebranych za pomocą plików Cookies. Zapisane informacje i dostęp do nich nie zmienia konfiguracji urządzenia użytkownika końcowego, a także oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu. 

8.      Korzystając z tej Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi plików Cookie, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu Cookies i dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, aby wyłączyć obsługę plików Cookies. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies można znaleźć pod linkiem http://www.aboutcookies.org. 

9.      Użytkownik ma prawo do ograniczenia lub odłączenia korzystania z Cookies przez swoją przeglądarkę internetową poprzez zmianę ustawień na blokujące Cookies lub wymagająca uprzedniej zgody zanim Cookies zostaną zapisane na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania Strony. W tym przypadku możliwe jest, że korzystanie przez Użytkownika za strony będzie mniej efektywne. Użytkownik może nie mieć możliwości dostępu do części zawartości lub do korzystania z niektórych funkcji Strony a w skrajnych przypadkach poprawne wyświetlanie zawartości Strony może być niedostępne. 

ZABEZPIECZENIA 

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Gant stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych. Gant odpowiednio stosuje w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 

a.     Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem; 

b.     Certyfikat SSL na Stronie E-Sklepu Gant na których podawane są dane osobowe; 

c.     Szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności E-Sklepu; 

d.     Dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła. 

PLUGIN FACEBOOKA 

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na Stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika z profilem Gant na serwerze Facebooka. W takiej sytuacji Facebook może uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził Stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedzi Stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o tej wizycie. Facebook nie przekazuje Gant informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Gant nie zna również celu i zakresu danych gromadzonych przez Facebook. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli Użytkownik nie zgadza się, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Jego/Jej  wizyt na Stronie, powinien dokonać wcześniejszego wylogowanie się z konta na Facebooku.ochronA danych w Google AnalyticsStrona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania ze Strony, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o EOG. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na Stronie. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

ZMIANY I UAKTUALNIENIA 

Gant zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji Polityki prywatności i Cookies. 

Najnowsza wersja będzie dostępna na Stronie. Dodatkowo Użytkownicy, który korzystają z usługi Konto Klienta będą poinformowani indywidualnie o zmianach Polityki prywatności i Cookies. 

Polityka prywatności i Cookies wchodzi w życie od (07.08.2020) ​